Stichting Nuwelijn

Overkoepelende stichting van de katholieke scholen in Gilze en Rijen - Schoolstraat 5 5124 RM Molenschot - Tel: 0161-232154

Algemeen

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is een orgaan, dat instemming dan wel advies uitbrengt over voorgenomen besluiten die het bestuur van Stichting Nuwelijn inbrengt. GMR mag ook ongevraagd advies uitbrengen. De voorzitter College van Bestuur geeft tijdens de vergaderingen een toelichting op de voorliggende stukken en beantwoordt vragen van de GMR.
In de GMR zijn ouders en personeelsleden in aantal gelijk verdeeld. De GMR behandelt alleen gemeenschappelijke schooloverstijgende zaken. Deze zijn vastgelegd in het Reglement.
De doelstellingen van de GMR luiden: 
  •   het behartigen van de belangen van zowel de ouders (kinderen)- als het personeel.
  •   de (MR-)achterban informeren.