Stichting Nuwelijn

Overkoepelende stichting van de katholieke scholen in Gilze en Rijen - Schoolstraat 5 5124 RM Molenschot - Tel: 0161-232154

Algemeen

De Raad van Toezicht van Stichting Nuwelijn bestaat uit 5 personen. De dagelijkse verantwoordelijkheid is in handen van het College van Bestuur.
De kaders van beleid zijn vastgelegd in het strategisch beleidsplan. De Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering van dit beleid.
Voor het functioneren van de Raad van Toezicht is een reglement opgesteld.
In deze bestuurlijke organisatie is de school de lokale eenheid, met op elke school een directie, het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.

Algemeen

De vastgestelde Wet “Goed onderwijs goed bestuur” vraagt van de rechtspersonen in het onderwijs dat het besturen en het (intern) toezicht houden (op het bestuurlijk functioneren) van elkaar gescheiden zijn.

De Toolkit dient als uitgangspunt voor het (intern) toezicht houden op het bestuurlijk functioneren binnen de Stichting Nuwelijn (verder Nuwelijn) en Stichting Peuterspeelzalen Muzerij (verder Muzerij).

Binnen Nuwelijn_Muzerij  is in een eerder stadium besloten te gaan werken met een professioneel College van Bestuur dat uit één persoon bestaat. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die uit tenminste 5 personen bestaat. De rol van de Raad van Toezicht kan worden samengevat onder drie punten:

1.       Werkgever van het College van Bestuur;

2.       Intern toezichthouder;

3.       Adviseur en sparringpartner van het College van Bestuur.

 

Belang van de Toolkit

In de Toolkit zijn bestuursinstrumenten gebundeld en vastgelegd die de bestuurder(s) en de interne toezichthouders gebruiken. In de documenten in de Toolkit zijn afspraken vastgelegd over de wijze waarop de (uitvoerende) bestuurder(s) en de interne toezichthouders hun taken uitvoeren. De verschillende documenten zijn te gebruiken als uitgangspunt, leidraad of handvat.

De Toolkit heeft een belangrijke functie voor nieuwe bestuurder(s) en intern toezichthouders. Zij kunnen de Toolkit gebruiken om bekend te raken met de organisatie en de werkwijze.

De Toolkit is daarmee letterlijk ‘een gereedschapskist’ (een hulpmiddel) om allerlei zaken wat groter en daardoor duidelijker te zien. De Toolkit zal helpen bij het vinden van de juiste route voor en informatie over de organisatie.

De Toolkit is ontwikkeld door en voor de leden van de Raad van Toezicht (verder RvT) en het College van Bestuur (verder CvB).

Daadwerkelijk ‘met elkaar’ op zoek gaan naar verdere invulling van de toezichthoudende  rol is de uitdaging. Daarnaast is het ook een kwestie is van groeien in de rol van toezichthouder en zoeken naar meer diepgang: de juiste rol, de juiste vragen en de juiste informatie die nodig zijn voor die toezichthoudende rol. 

Bezetting

De bezetting van de Raad van Toezicht is als volgt:
Dhr. J. (Jos) Besselink Vice-voorzitter
Mevr. T. (Tineke) van Dommelen  
Dhr. E. (Eugène) Houthooft  
Mevr. W. (Willemijn) Puyn  
Mevr. N. (Nanette) Raaijmakers Voorzitter

 

Reglement Raad van Toezicht

Voor de Raad van Toezicht is een reglement opgesteld.
U kunt dit reglement hieronder downloaden: -v 

Profiel van Raad van Toezicht

Voor de leden van de Raad van Toezicht is een profiel vastgesteld.
Het profiel kunt u hier downloaden: - V

Bijlagen:
Bewaar het bestand Profiel lid Raad van Toezicht (versie oktober 2014).pdfProfiel Raad van Toezicht[(laatst gewijzigd op 13-10-2014)]

Vergaderdata

Gedurende het schooljaar 2016-2017 vergadert de Raad van Toezicht op:

  • 14 maart, 11 april, 16 mei, 6 juni en 11 juli