De Brakken - Rijen

Burg. v. Mierlo - Rijen

St. Anna - Molenschot

De Bolster - Gilze

Drie Musketiers - Hulten

St. Jozef - Rijen

Bij Stichting Nuwelijn vindt u....

    

 

  • .....scholen met zorg voor de christelijke normen en waarden. De invulling hiervan wordt in bijeenkomsten met de teams en de identiteitsbegeleider nader uitgewerkt.

  • .....een strategisch beleidsplan, dat uitgangspunt is voor de manier van werken op de scholen.

  • .....samenwerking tussen de scholen, waarbij we elkaar ondersteunen in de eigen ontwikkeling.

  • .....professionele en gemotiveerde leerkrachten die bezig zijn om de mogelijkheden van nieuwe onderwijsinzichten te onderzoeken en toe te passen.

  • .....scholen die inspelen op ontwikkelingen binnen het onderwijs en de maatschappij.

  • .....aandacht voor het sociaal-emotionele aspect in de ontwikkeling van kinderen. De basisvoorwaarden om goed te kunnen functioneren op school en later in de maatschappij.

  • .....een centrale plaats voor de basisvaardigheden zoals het leren lezen, schrijven, taal en rekenen. Dit is van groot belang om de leerlingen aan het eind van groep 8, ieder op hun eigen niveau, uit te laten stromen naar een vorm van onze hoog ontwikkelde maatschappij.

  • .....aandacht voor versterking van betrokkenheid en de zelfstandigheid van de leerlingen door het werken met thema's en hoeken. Deze worden ingericht afhankelijk van de belangstelling van de kinderen en de tijd van het jaar. Ook krijgen de leerlingen regelmatig te maken met taken, die ze zelfstandig verwerken.

  • .....op elke school een systeem van leerlingenzorg. Regelmatig wordt er getoetst hoe kinderen zich ontwikkelen en wordt er bekeken welke leerlingen extra begeleiding nodig hebben. Hierbij moet u zowel denken aan de achterblijvende leerlingen, als aan leerlingen die in ontwikkeling verder zijn.

  • .....leerlingen die in contact gebracht worden met andere culturen. Gedeeltelijk gebeurt dit spontaan, doordat er kinderen met een andere achtergrond op onze scholen zitten. In de lessen wordt hier ook regelmatig aandacht aan besteed.

  • .....de nodige aandacht voor de creatieve vakken. Door het spelen en werken met materialen, gereedschappen en technieken ervaren de kinderen spontaan de mogelijkheden en onmogelijkheden hiervan.

  • .....op elke school computers en digitale borden die ingezet worden ter ondersteuning van het lesprogramma.

  • .....scholen die voldoen aan het basistoezicht van de Inspectie. Dit betekent dat op onze scholen geen risico's zijn gesignaleerd ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs en dat de wet- en regelgeving wordt nagekomen.

  • .....de mogelijkheid tot overblijven voor de leerlingen. Voor voor- en naschoolse opvang verwijzen we u naar Kinderopvang Humanitas: www.kinderopvanghumanitas.nl.

  • .....ouders die op school helpen. Zo is er op elke school een medezeggenschapsraad en een oudervereniging. Bovenschools is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Verder is hulp mogelijk als o.a. lees-, handenarbeid-, spel- of brigadeouder.

  • .....een open communicatie met elkaar.

  • .....aandacht voor een veilig klimaat, waardoor kinderen en ouders aan het eind van de basisschoolperiode zeggen:

"het was een fijne tijd!"