De Brakken - Rijen

Burg. v. Mierlo - Rijen

St. Anna - Molenschot

De Bolster - Gilze

Drie Musketiers - Hulten

St. Jozef - Rijen

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is een orgaan, dat instemming dan wel advies uitbrengt over voorgenomen besluiten die het bestuur van Stichting Nuwelijn inbrengt. GMR mag ook ongevraagd advies uitbrengen. De directeur/bestuurder geeft tijdens de vergaderingen een toelichting op de voorliggende stukken en beantwoordt vragen van de GMR.
In de GMR zijn ouders en personeelsleden in aantal gelijk verdeeld. De GMR behandelt alleen gemeenschappelijke schooloverstijgende zaken. Deze zijn vastgelegd in het Reglement.
De doelstellingen van de GMR luiden: 
  •   het behartigen van de belangen van zowel de ouders (kinderen)- als het personeel.
  •   de (MR-)achterban informeren.