GMR

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is een orgaan, dat instemming dan wel advies uitbrengt over voorgenomen besluiten die het bestuur van Stichting Nuwelijn inbrengt. GMR mag ook ongevraagd advies uitbrengen. De directeur-bestuurder geeft tijdens de vergaderingen een toelichting op de voorliggende stukken en beantwoordt vragen van de GMR. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, tenzij anders aangegeven.

In de GMR zijn ouders en personeelsleden in aantal gelijk verdeeld. De GMR behandelt alleen gemeenschappelijke schooloverstijgende zaken. Deze zijn vastgelegd in het Reglement van de GMR.

De doelstellingen van de GMR zijn:

  1. het behartigen van de belangen van zowel de ouders (kinderen)- als het personeel;
  2. de (MR-)achterban informeren.

 

De GMR bestaat uit de volgende leden

Marco van Roozendaal (voorzitter)

Annie Mulder (secretaris en penningmeester)

Sint Jozefschool :              Marleen Bink (lkr), Jan Voermans (ouder)

KBS de Brakken:               Carola Broeders (lkr) en Wideke Avontuur (ouder)

KBS de Bolster:                Daniëlle Kloosterziel (lkr) en Sandra van Hoek (ouder)

KBS De drie Musketiers:    Janneke v.d. Groes (lkr) en Marco van Roozendaal (ouder)

KBS Burg.v.Mierlo:            Wilma Hesemans (lkr) en Coen Donders (ouder)

KBS St.Anna:                    Miranda Trip-v.Eijk (lkr) en Alijne Verhaar (ouder)

 

Gedurende het schooljaar 2017-2018 vergadert de GMR op:

29-08-2017

19-09-2017

07-11-2017

12-12-2017

16-01-2018

23-01-2017

13-03-2018

24-04-2018

05-06-2018

De vergaderingen vinden plaats op KBS Sint Jozefschool

 

Bezoekadres:

Stichting Nuwelijn/Muzerij

Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-232154

Voor adressen scholen:
Klik hier

© 2018 Nuwelijn / Muzerij

Onze scholen:

 Onze peuterspeelgroepen:

Hallo Gilze-Rijen: