Kritische succesfactor

   

  Perspectief

  Kritische succesfactor (KSF)

  ·        Kritische Prestatie Indicator (KPI)

  Financieel

  Terugdringen van ziekteverzuim

  ·         Het ziekteverzuim is maximaal 6%

  o   Kort en middellang ziekteverzuim: maximaal 2%

  o   Lang ziekteverzuim: maximaal 4%

   

  Vergroten van het marktaandeel

  ·         Het marktaandeel 4-12 jarigen is minimaal 75%

   

  Balans tussen inkomsten en uitgaven

  ·         Over uiterlijk 4 jaar is de begroting sluitend

  ·         Vier keer per jaar worden er concrete acties afgesproken, naar aanleiding van een bespreking van de Maraps

   

  Innovatiegericht werken

  ·         In de meerjarenbegroting zijn aanvullende budgetten beschikbaar voor innovatieve projecten

  ·         Bestaande budgetten worden zichtbaar ingezet ten behoeve van het realiseren van de strategische doelen

  Klant / Maatschappij

  Doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen verduurzamen

  ·         Over vier jaar heeft elk KindOntmoetingsCentrum een pedagogische visie ontwikkeld en wordt er volgens deze visie gewerkt.

   

  Vergroten van partnerschap

  ·         Er is sprake van systematisch en structureel overleg en informatie-uitwisseling met partners

  ·         90% van de partners is tevreden over de samenwerking

  ·         In het kader van passend onderwijs is de school samen met de partners verantwoordelijk voor een passend (leer- en ontwikkel)aanbod voor ieder kind binnen het dorp

   

  Versterken eigentijds onderwijsaanbod

  ·         Alle scholen hebben een concrete uitwerking van eigentijdsonderwijs opgenomen in hun schoolplan en jaarplannen

  ·         90% van de ouders is tevreden over het eigentijds onderwijsaanbod

   

  Vergroten van reputatie en imago

  ·         Er is sprake van een actief PR-beleid vanuit stichting Nuwelijn

  ·         80% van de ouders geeft aan dat zij de scholen van stichting Nuwelijn aanbevelen aan anderen

   

  Proces / Product

  Inrichten en onderhouden van een kwaliteitssysteem

  ·         Een keuze en implementatie van het kwaliteitssysteem is uitgevoerd

  ·         De output van het kwaliteitssysteem wordt minimaal twee keer per jaar besproken in het bestuursgesprek, waarbij concrete afspraken worden gemaakt.

  ·         De output van het kwaliteitssysteem wordt minimaal één keer per jaar besproken in het overleg tussen CvB en het directeurenberaad, waarbij concrete afspraken worden gemaakt

   

  Optimaliseren van opbrengstgericht en handelingsgericht werken

  ·         Alle scholen hebben een concrete uitwerking van het opbrengstgericht en handelingsgericht werken opgenomen in hun schoolplan en jaarplannen

   

  Versterken van de samenwerking met ouders

  ·         Alle scholen hebben een concrete visie op ouderbetrokkenheid opgenomen in hun schoolplan en jaarplannen

  ·         90% van de ouders is tevreden over de samenwerking met de school

  Medewerker / Cultuur

  Actief kennis delen

  ·         Er zijn netwerken ingericht, die actief bijdragen aan kennis delen en vergroten

  ·         80% van de medewerkers neemt actief deel aan een of meerdere netwerken

   

  Vergroten van tevredenheid en betrokkenheid medewerkers

  ·         De inzet van de medewerkers sluit zo veel mogelijk aan bij hun interesses en competenties

  ·         80% van de medewerkers is tevreden en voelt zich betrokken bij stichting Nuwelijn

  ·         Alle medewerkers voelen zich uitgedaagd om actief deel te nemen aan bovenschoolse activiteiten, hetgeen blijkt uit:

  o   Groei ten opzichte van een 0-meting

  o   Opkomst bij bovenschoolse activiteiten

  o   Jaarlijkse bespreking in het directeuren beraad

   

  Professionalisering van complexe vaardigheden

  ·         Alle scholen stellen jaarlijks een scholingsplan vast, zowel op individueel als teamniveau, gerelateerd aan de gewenste onderwijskundige ontwikkelingen

  ·         Alle leerkrachten hebben een bekwaamheidsdossier en verantwoorden hierin de persoonlijke ontwikkeling en scholing, gerelateerd aan de gesprekkencyclus