Profiel

Stichting Nuwelijn beheert zes basisscholen in de gemeente Gilze en Rijen. De scholen van Nuwelijn verzorgen onderwijs voor ruim 1500 leerlingen met ongeveer 150 personeelsleden. De verscheidenheid van de vier kerkdorpen (grootte, ontstaansgeschiedenis, populatie, etc.) zorgt voor een leerlingenpopulatie die per school verschilt. Daarom houden we daar rekening mee en spelen daar zo nodig op in

Nuwelijn staat voor een rustige en respectvolle leeromgeving waarin kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

De stichting werkt volgens het bestuursmodel Raad van toezicht – College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen (zie bijlage C). De verantwoordelijkheid is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur. Hij wordt daarbij ondersteund door twee beleidsmedewerkers. De beleidskaders zijn vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan.

De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar dertien keer. Tijdens bestuursvergaderingen legt de voorzitter van het College van Bestuur verantwoording af over de verschillende beleidsterreinen. Een van de beleidsmedewerkers is als notulist aanwezig bij de vergaderingen.

Tijdens het verslagjaar heeft, in januari 2014, een themabijeenkomst plaatsgevonden voor toezichthouders, bestuurder en directeurenberaad. Het onderwerp van deze bijeenkomst was good governance. Een tweede themabijeenkomst voor toezichthouder en bestuurder, gehouden in september 2014, had als thema de (jaarlijkse) evaluatie governance scan.

De dagelijkse leiding van de scholen ligt in handen van de schooldirecteuren, van wie de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in het managementstatuut. De schooldirecteuren leggen verantwoording af aan de voorzitter van het College van Bestuur. Hiertoe stellen zij verslagen op naar aanleiding van de schoolbezoeken van de voorzitter van het College van Bestuur.

De directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het vastgestelde beleid en voor het creëren van draagvlak binnen de school. De visie en missie – de door het bestuur vast te stellen kaders en meerjarenplannen – zijn daarbij maatgevend.

Ondanks dat we ons profileren als Katholieke Basisscholen (KBS) zijn de scholen in principe toegankelijk voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Zie ook de informatie in onze brochure:Strategisch Beleidsplan Stichting Nuwelijn